MyWilayah.com

Bahan Ilmiah Sepanjang Zaman

Informasi Terkini

Maksud Tasamuh

 


Tasamuh/ Toleransi 

Tasamuh/Toleransi adalah sikap menghormati orang lain untuk melaksanakan hak-haknya. Toleransi hanya sebatas hubungan manusia dengan manusia dan tidak boleh melebihi aturan-aturan agama. Toleransi tidak boleh dilakukan dalam hal peribadatan.


Tasamuh juga adalah bersikap menerima dan damai terhadap keadaan yang dihadapi, misalnya toleransi dalam agama ialah sikap saling menghormati hak dan kewajiban antaragama.


Tasamuḥ dalam agama bukanlah mencampuradukkan keimanan dan ritual dalam agama, melainkan menghargai eksistensi agama yang dianut orang lain.


Konsep tasamuh yakni ajaran Islam yang menekankan nilai toleransi dan kebersamaan


Tasamuh adalah salah satu bentuk akhlak terpuji


Kelapangan dada, keluasan fikiran, kesabaran: semoga Allah menunjuki kita sekalian dan menerbitkan rasa ~ dan hormat. (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Dengan tasamuh, seseorang akan lebih menghargai perbezaan antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh agama Islam.


Tasamuh menurut Syekh Salim bin Hilali memiliki karakteristik, yaitu sebagai berikut:

1. Kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawanan.

2. Kelapangan dada karena kebersihan dan ketaqwaan.

3. Kelemah-lembutan karena kemudahan.

4. Muka yang ceria karena kegembiraan.

5. Rendah diri di hadapan kaum muslimin bukan karena kehinaan.

6. Mudah dalam berhubungan sosial (mu'amalah) tanpa penipuan.

7. Menggampangkan dalam berdakwah ke jalan Allah tanpa basa-basi.

8. Terikat dan tunduk kepada agama Allah SWT tanpa rasa keberatan.


Fungsi Tasamuh/Toleransi

Norma agama mengajarkan kepada manusia untuk berbuat kebajikan kepada sesama kerana manusia adalah makhluk ciptaan manusia yang memiliki harkat dan martabat yang sama., serta memiliki akal dan budi mulia. Dengan akal dan budinya, manusia wajib menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan sekitarnya dan bersikap saling menghormati dan saling mengasihi dengan sesamanya. Setiap manusia dikurniahi hak-hak asasi yang harus dihormati oleh orang lain sehingga tasamuh/toleransi berfungsi sebagai pengikat persatuan dan hukum.


MyWilayah.com

Post a Comment

0 Comments