MyWilayah.com

Bahan Ilmiah Sepanjang Zaman

Informasi Terkini

5 Jenis Sukuk Dalam Syariah

 


 Terdapat 5 Jenis Sukuk:


1. Sukuk Mudharabah

Kontrak perkongsian keuntungan antara dua pihak – pelabur dan Penerbit. Semua keuntungan akan dikongsi berdasarkan nisbah perkongsian keuntungan yang telah dipersetujui.

Walau bagaimanapun, dalam kes kehilangan – semua akan ditanggung oleh pelabur melainkan jika ia adalah disebabkan oleh kecuaian atau salah urus pengurusan perkongsian tersebut, maka kerugian tersebut kemudiannya akan ditanggung oleh Penerbit.

2. Sukuk Musharakah

Satu perkongsian antara dua pihak atau lebih untuk membiayai usaha niaga perniagaan. Semua pihak menyumbangkan modal kepadanya sama ada dalam bentuk wang tunai atau benda untuk tujuan membiayai usaha ini.

Keuntungan bagi usaha itu akan diagihkan berdasarkan nisbah perkongsian keuntungan yang telah di persetujui. Walau bagaimanapun, kerugian dikongsi berdasarkan berdasarkan sumbangan modal.

3. Sukuk Murabahah

Kontrak jual beli aset di mana kos dan margin keuntungan (harga mark up) adalah diketahui untuk semua pihak.

4. Al-Wakalah

Secara umum, ia adalah kontrak di mana pihak yang membenarkan pihak lain (biasanya ejen atau “Wakeel”) untuk bertindak bagi pelabur berdasarkan terma dan syarat yang di persetujui selagi dia masih hidup.

Di sini, “Wakeel” dilantik untuk menguruskan portfolio wakalah dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan terhadap pulangan keuntungan.

5. Ijarah

Kontrak yang mempunyai pemilik aset (pemberi pajak/lessor) bersetuju menyewakan aset tersebut kepada penerima pajak (lessee) dalam satu perjanjian sewa pajakan untuk tempoh pajakan yang telah ditetapkan.

Walau bagaimanapun, hak milik sendiri aset tersebut tidak dipindahkan dan akan sentiasa kekal dengan pemajak.
 
 
 
 
Kridet : Lamanfo.com

Post a Comment

0 Comments