MyWilayah.com

Bahan Ilmiah Sepanjang Zaman

Informasi Terkini

Semakan Kelayakan Program Subsidi Petrol
Apakah Program Subsidi Petrol (PSP)?

Program  Subsidi  Petrol  adalah  inisiatif  Kerajaan untuk meringankan beban isirumah berpendapatan    rendah    melalui    pengagihan semula  subsidi  petrol. Ia  adalah  satu  bentuk bantuan   kewangan   untuk   membantu   rakyat membiayai sebahagian kos penggunaan petrolnya. Prinsip bantuan  yang  hendak  disampaikan  oleh Kerajaan ialah melalui pengagihan semula subsidi yang saksama (equitable redistribution) dan dasar berpandukan  data  (data  driven  policy). Subsidi petrol sedia ada secara pukal yang dinikmati oleh semua   orang   tanpa   mengira   kerakyatan   dan pendapatan  akan  diubah  kepada  golongan  sasar yang  layak,  iaitu  warganegara  Malaysia yang sangat memerlukan bantuan tersebut.

Kenapa perlu ada Program Subsidi Petrol?

Pada  masa  ini,  harga  jualan  runcit petrol  RON95 yang  dinikmati  oleh orang  ramai  adalah  dengan subsidi  Kerajaan.  Ini bermakna  setiap  liter  petrol RON95 yang  dibeli, Kerajaan  membiayai  subsidi supaya harga yang dibayar adalah pada kadar yang rendah,  iaitu  RM2.08seliter.  Harga  sebenar  bagi petrol  RON95  adalah  lebih  tinggi  dan  sentiasa berubah mengikut pasaran. Subsidi  pukal  juga  dinikmati  oleh  mereka  yang tidak  layak  seperti  warganegara asing,  kumpulan berpendapatan    tinggi    dan    syarikat-syarikat komersial. Kerajaan  ingin  membetulkan  keadaan  yang  tidak seimbang  ini melalui  pengagihan  semula  subsidi yang   saksama dengan   memperkenalkan   PSP.

khasnya  kepada  golongan  yang berpendapatan rendah. Secara amnya, PSP adalah untuk mencapai objektif berikut:-

1.Mencapai  UN Sustainable  Development  Goal ke-12:  Penggunaan  dan  pengeluaran  yang bertanggungjawab;

2.Mengurangkan  impak  kepada  kos  sara  hidup dan membantu terutamanya kepada golongan berpendapatan rendah;

3.Mengurangkan ketirisan subsidi petrol;

4.Mengurangkan beban fiskal;

5.Menggalakkan  perubahan  tingkah  laku  oleh pengguna  seperti  penggunaan petrol  yang cekap,  penggunaan  pengangkutan awam  dan menggalakkan tabungan.

Adakah saya layak menyertai Program Subsidi Petrol?

Anda layak jika anda memenuhi kriteria berikut:-

1.Merupakan   penerima   BSH beralamat di Semenanjung Malaysia sahaja; 

2.Memiliki    kenderaan    persendirian    yang berdaftar  dan  mempunyai  Lesen  Kenderaan Motor yang masih sah;

3.Had  pemilikan  kenderaan  individu  adalah  2 buah kereta dan 2 buah motosikal; dan

4.Kelayakan   berdasarkan   kepada   salah   satu kriteria kapasiti   enjin kenderaan   seperti berikut:

i.  Kereta <= 1,600cc
ii. Kereta > 1,600cc dan berumur >= 10 tahun
iii.Motosikal <= 150cc
iv. Motosikal > 150ccdan berumur >= 7 tahun.Apakah asas penetapan kriteria penerima?

Salah satu objektif Program Subsidi Petrol adalah untuk mengurangkan kos sara hidup bagi isirumah berpendapatan rendah. Golongan berpendapatan rendah yang menerima BSH   (pendapatan   isirumah   RM4,000   dan   ke bawah)  dan  memiliki  kenderaan  dikenal  pasti sebagai  golongan  yang  layak  menerima  subsidi petrol.

Penetapan had   pendapatan   dan   pemilikan kenderaan diperlukan   untuk   meminimumkan ketirisan dan    memastikan    Kerajaan    kekal bertanggungjawab dan berhemat dalam pengurusan fiskal negara.

Saya adalah penerima BSH dan memiliki kereta yang mempunyai kapasiti enjin melebihi 1,600cc. Adakah saya layak?

Sekiranya  usia  kereta  adalah kurang  daripada10 tahun,anda tidak layak menerima subsidi petrol. Namun,  jika  usia  kereta  adalah  10  tahun  dan  ke atas anda layak.

Saya adalah penerima BSH dan memiliki motosikal dengan kapasiti enjin melebihi150cc. Adakah saya layak?

Sekiranya usia motosikal adalah kurang daripada 7 tahun, anda tidak layak menerima subsidi petrol. Namun, jika usia motosikal adalah 7 tahun dan ke atas anda layak.

Bila dan bagaimanakah saya akan menerima subsidi petrol?

Subsidi  petrol  akan  dikreditkan  ke  dalam  akaun bank anda pada suku pertama tahun 2020 dengan jumlah  subsidi bagi  tempoh  4  bulan  iaitu  Januari hingga April 2020. Bagi  kereta  sebanyak  RM120 dan motosikal sebanyak RM48.

Saya adalah penerima yang layak. Tetapi saya tidak mempunyai akaun bank. Bagaimanakah saya boleh menerima subsidi saya?

Anda   hendaklah   membuka   akaun   bank   dan mengemaskini maklumat tersebut dalam portal di www.psp.kpdnhep.gov.my bermula 15Oktober2019.

Berapakah jumlah subsidi yang akan saya terima?


  1. Kadar  subsidi  adalah  sebanyak  RM30  sebulan bagi  pemilik  kereta  atau  RM12  sebulan  bagi pemilik  motosikal,  terhad  kepada  salah  satu kadar yang lebih tinggi.
  2. Individuyang  mempunyai  lebih  daripada  satu kenderaan hanya layak menerima subsidi untuk satu  kenderaan  sahaja  mengikut  kadar  yang lebih tinggi.
  3. Sebagai  contoh,  seorang  bapa  yang  memiliki dua kereta dan dua motosikal untuk kegunaan isteri dan anak-anaknya hanya layak menerima bantuan   subsidi   petrol   maksimum   RM30 sebulan.   Bagi   individu   yang   memiliki   dua motosikal   hanya   layak   menerima   bantuan subsidi petrol maksimum RM12 sebulan.

Kereta/motor saya tidak ada cukai jalan. Adakah saya layak menerima subsidi?

Anda layak menerima subsidi petrol jika kenderaan anda mempunyai cukai jalan yang sah belum tamat tempohnya.

Saya adalah OKU/pesara. Adakah saya layak mendapat subsidi petrol?

Anda  layak  jika  anda  adalah  penerima  BSH  dan memiliki   kenderaan   mengikut   kriteria yang ditetapkan.

Saya adalah penerima BSH tetapi tidak mempunyai kenderaan. Adakah saya layak?

Subsidi  petrol  ini  dikhususkan  kepada  penerima BSH  yang  memiliki  kenderaan  mengikut  kriteria yang telah ditetapkan.

Kenapa subsidi petrol dihadkan pada RM30 sebulan untuk kereta dan RM12 sebulan untuk motosikal?

Penentuan kuota bulanan subsidi petrol sebanyak 100 liter sebulan bagi pengguna kereta dan 40 liter sebulan   bagi   motosikal   adalah   berpandukan kepada  kajian jarak  perjalanan  yang  lazim  ke tempat kerja dan keperluan harian yang selainnya sejauh 1,500 kilometer sebulan atau 50 kilometer sehari. Kadar  subsidi  yang  telah  ditetapkan  bagi kedua-dua jenis kenderaan ialah sebanyak RM0.30 seliter,  iaitu  julat  kadar  subsidi  yang  ditanggung oleh Kerajaan melalui subsidi pukal pada masa ini.

Saya memerlukan bantuan petrol setiap bulan. Kenapa saya hanya menerima secara terkumpuluntuk setiap empat bulan?

Secara pentadbiran, jumlahnya adalah kecil untuk dimasukkan ke adalam akaun penerima sebanyakRM30 pada setiap bulan. Di samping itu, Kerajaan ingin menggalakkan simpanan oleh penerima.

Benarkah data TNB digunakan untuk menentukan kelayakan penerima subsidi petrol?

Tidak.   Kriteria   penerima   hanya   berdasarkan kepada Data  BSHdan Data  JPJ yang  memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Mengapa tidak jumlah subsidi dikreditkan ke MyKad kami untuk kegunaan langsung di stesen minyak?

Cadangan  penggunaan  kad  untuk  penyampaian subsidi   memerlukan   penambahan   keperluan infrastruktur  dan  perubahan  operasidi  stesen minyak. Perubahan ini akan melibatkan tambahan kos dan  mengambil  masa  yang lebih panjang sebelum program ini dapat dilaksanakan. Kajian yang diterbitkan oleh Cambridge University Press pada Ogos 2018 telah menunjukkan bantuan tunai  merupakan  kaedah  terbaik  bagi  membantu golongan berpendapatan rendah.

Apa yang berlaku jika harga petrol RON95 lebih rendah daripada RM2.08seliter? Adakah saya masih mendapat subsidi saya?

Subsidi tidak akan diberikan sekiranyaharga petrol RON95 berada di bawah RM2.08 seliter. Objektif  subsidi  adalah  untuk  membantu  rakyat apabila harga petrol tinggi. Oleh itu, subsidi tidak diberikan apabila harga petrol berada pada kadar yang berpatutan.

Saya telah menggunakan duit subsidi saya untuk bulan Januari 2020. Bolehkah saya meminta supaya bayaran subsidi berikutnya dibayar lebih awal?

Tidak,  subsidi  yang  diperuntukkan  bagi  setiap individu dihadkan bagi tempoh  yang  tetap  iaitu empat bulan. Ketetapan ini jugabagi memastikanjumlah subsidi adalah adil dan untuk mengelakkan penggunaan petrol yang berlebihan.

Bagaimanakah saya menyemak status kelayakansaya?

Status kelayakan boleh disemak melalui portal di psp.kpdnhep.gov.mybermula 15 Oktober 2019.

Sekiranya semakan mendapati saya tidak layak, bolehkah saya membuat rayuan?

Ya, anda boleh membuat rayuan melalui portal di www.psp.kpdnhep.gov.my apabila permohonan rayuan dibuka kepada penerima BSH yang tidak layak. Kategori   rayuan   merangkumi   pengemaskinian pemilikan kenderaan atau alamat rumah.

Adakah harga RON95 terus ditetapkan pada RM2.08 seliter?

Harga petrol RON95 akan dikekalkan pada RM2.08 sehingga 31 Disember 2019. Bermula tahun 2020, harga  petrol  RON95  akan  diapungkan  secara berperingkat (gradual)  sehingga  setara  dengan harga pasaran. Semasa tempoh pengapungan semula harga jualan runcit   petrol   RON95   secara   berperingkat   ini, semua  orang  masih  menikmati  subsidi  petrol secara pukal, namun subsidi ini adalah pada kadar yang lebih kecil.

Kenapa rakyat di Sabah, Sarawak dan WP Labuan tidak menerima subsidi petrol?

Kerajaan  mengambil  kira  keperluan  penduduk  di Sabah,    Sarawak    dan    WP    Labuan    yang kebanyakannya menggunakan kenderaan berkapasiti  enjin  yang  besar  dan  menggunakan diesel. Oleh itu, rakyat di Sabah, Sarawak dan WP Labuan    dikecualikan    daripada    pelaksanaan Program  Subsidi  Petrol  dan  pengapungan  harga jualan runcit petrol RON95. Di samping itu, terdapat juga penggunaan petrol di Sabah dan Sarawak untuk bot kecil dan genset di rumah  panjang.  Bagi  tujuan  ini,  rakyat  di  Sabah, Sarawak dan WP Labuan menikmati subsidi petrol RON95 secara pukal pada harga runcit semasa iaitu pada  kadar  RM2.08  seliter.  Sehubungan  dengan itu,  bantuan  tunai  Program  Subsidi  Petrol  hanya diberi  kepada  penerima  BSH  di  Semenanjung Malaysia sahaja.

Harga barangan akan meningkat apabila harga petrol RON95 diapungkan. Apakah tindakan yang akan diambil oleh KPDNHEP bagi mengatasi masalah ini?

Sekiranya  terdapat  kenaikan  harga  yang  tidak munasabah   (pencatutan),   orang   awam   boleh melaporkan   kepada   saluran   aduan   KPDNHEP melalui talian 1800-886-800, aplikasi telefon pintar EzADU,  portal  e-aduan  dan whatsapp KPDNHEP 019-2794  317  atau  hadir  ke  mana-mana  pejabat KPDNHEP yang terdekat. Penguatkuasa   KPDNHEP   akan   menjalankan siasatan  berdasarkan  aduan    yang  diterima  dan boleh   diambil   tindakan   sebagai   mana   yang diperuntukkan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti-Pencatutan 2011.

Kenapa Kementerian mengambil masa yang terlalu lama untuk melaksanakan program ini?

Berpegang  kepada  prinsip  pengagihan  semula subsidi  yang  saksama  (equitable  redistribution  of subsidy) dan dasar berpandukan data (data driven policy),  KPDNHEP  memerlukan  data  yang tepat, lengkap dan terkini daripada pembekal data yang utama, iaitu BSH dan JPJ.
Analisis dan kajian ke atas data yang diterima perlu dilakukan   dengan   teliti   bagi   mengenal   pasti penerima PSP yang betul-betul layak.

Sebarang pertanyaan sila kemukakan kepada :-

Bahagian Pengurusan Subsidi Petroleum Kenderaan
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna
Aras 2, (Menara), No. 13,
Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62623 Putrajaya.
Malaysia

Atau melalui:-


HOTLINE : 1800886800


WhatsApp: 019-2786356

Sumber:  KPDNHEP

Post a Comment

0 Comments