MyWilayah.com

Bahan Ilmiah Sepanjang Zaman

Informasi Terkini

Hibah Amanah


Hibah (Hadiah) adalah suatu amalan sunat berdasarkan kepada firman Allah SWT yang bermaksud:

“Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian daripada mas kahwin itu dengan senang hati, makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”


(Surah Al-Nisa’: 4)

“….dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-meminta dan (memerdekakan) hamba sahaya”


(Surah Al-Baqarah: 177)

Definisi Hibah

Hibah secara asasnya bermaksud pemberian, sedekah atau hadiah melibatkan akad  yang mengandungi  pemberian  hak milik oleh pemilik harta kepada seseorang  secara  sukarela semasa   hayatnya  atas dasar  kasih  sayang  tanpa  mengharapkan balasan (‘iwad)

Hibah (Hadiah) yang diberikan oleh seseorang  pemilik harta yang sah atas nama Pemilik Harta dan kuasa pemberian harta dimiliki olehPemilik Harta/Pemberi Hibah tanpa perlu persetujuan dari adik beradik atau orang lain, manakala wasiat memerlukan persetujuan dari adik beradik atau orang lain.

Hibah Amanah

Menggabungkan konsep Hibah dan Amanah, Pemberian harta oleh pemilik harta atas dasar kasih sayang, pada masa hayat  Pemilik Harta/ Pemberi  Hibah melalui  Suratikatan Hibah Amanah.
Pembahagian  dan  pembayaran  tuntutan  adalah  dilakukan selepas kematian Pemilik Harta (Pemberi Hibah).

Rukun Hibah
Rukun Hibah terdiri dari lima (5) perkara iaitu:

1.Pemberi hibah (Wahib)
2.Penerima hibah (Mawhub lahu)
3.Harta yang dihibahkan (Mawhub
4. Sighah (Ijab dan Qabul)
5.Penerimaan hibah (Qabd)

Konsep Hibah Amanah

1.Perkhidmatan yang berlandaskan syariah yang menggabungkan konsep Hibah dan Amanah

2.Pemberian Harta Hibah Amanah oleh Pemberi Hibah Amanah atas dasar kasih sayang pada masa hayat Pemberi Hibah melalui Suratikatan Hibah Amanah dan Surat Kuasa Wakil

3.Harta-harta  Hibah  akan  ditadbir  oleh  Pemegang  Amanah  sebelum  diserahkan 
kepada  Penerima-penerima  Hibah  selepas  kematian  Pemegang  Unit  menurut
terma-terma  dan  syarat-syarat  Suratikatan  Hibah  Amanah  yang  dipersetujui  oleh 
pihak-pihak yang terlibat

4.Pembahagian dan Pembayaran Harta Hibah Amanah dilakukan apabila dituntut selepas kematian Pemberi Hibah Amanah atau Penerima Hibah Amanah berdasarkan harta dan pemabahgian Pemberi Hibah

5.Pemberian tersebut adalah melalui ijab dan qabul (sighah) di dalam Suratikatan Hibah
Amanah yang memperuntukkan terma-terma dan syarat-syarat yang dipersetujui

6.Menerapkan konsep Hibah dan Amanah  dalam pengurusan harta

Harta-Harta Hibah

Harta Alih (Harta yang bergerak/boleh dialih)

Wang Tunai, Simpanan KWSP, Saham (Syarikat, Koperasi, Unit Amanah), Barang Kemas/Perabot, Kereta/Motor, Pampasan Pengambilan Tanah, Pampasan Insuran, Duit simpanan di Tabung Haji, Binatang Ternakan dan Lain-lain Yang Seumpama dengannya

Harta Tidak Alih (tidak boleh dialih/tetap)

Tanah Daftar Atas Si Mati, Tanah Lombong Yang Dipajakkan, Tanah Yang Dipegang Oleh Pemegang
Amanah, Pentadbir Atau Wakil Bagi Pihak Si Mati, Tanah Pusaka Yang Sedang Dipindah
Milik Kepada Si Mati, Kepentingan Dalam Gadaian/Pajakan, Rumah Pangsa dan Lain-Lain Yang Seumpama dengannya

Syarat-syarat kelayakan Pemberi Hibah

1. Berumur 18 tahun dan ke atas
2. Warganegara di sesuatu negara contoh Malaysia Hibah Amanah sesuatu yang sah disisi undang-undang )
3. Waras
4. Beragama Islam
5. Tertakluk dengan terma-terma dan syarat-syarat Pemberi Hibah dan Penerima Hibah berdaftar di bawah Suratikatan Hibah Amanah dan Surat Kuasa Wakil

Kelebihan Hibah Amanah

1.Pemberi Hibah Amanah bebas menghibahkan Harta Hibah yang dimiliki kepada sesiapa sahaja penerima yang dihajati termasuk individu bukan muslim.

2.Pemberian Hibah Amanah adalah tidak tertakluk kepada Hukum Faraid. Oleh yang demikian, sesiapa sahaja layak menerima Harta Hibah.

3.Harta yang telah dihibahkan dengan cara yang sempurna tidak boleh dituntut oleh waris-waris lain mengikut Hukum Faraid.

4.Sebagai satu alternatif atau penyelesaian bagi pembahagian harta bagi saudara baru/ mualaf yang tidak mempunyai waris beragama Islam atau kepada anak angkat.

5.Pemberi Hibah Amanah masih boleh menikmati faedah atau manfaat harta yang telah dihibahkan selagi Pemberi dan Penerima Hibah Amanah masih hidup.

 Sumber: Tabung Haji (TH), Amanah Saham Bumiputra (ASNB) dan Penulis sendiri

Post a Comment

0 Comments