MyWilayah.com

Bahan Ilmiah Sepanjang Zaman

Informasi Terkini

Perbezaan Takaful & Insuran/Insurance
Berikut dikongsikan perbezaan beberapa perkara berkenaan Takaful & Insuran/Insurance.
 


PERKARA
TAKAFUL
INSURAN/INSURANCE
Tujuan
Melibatkan hubungan kerohanian dan undang-undang
Melibatkan hubungan undang-undang sahaja
Formaliti/
Tatacara/Rasmi
Melibatkan kontrak 1 pihak
Melibatkan kontrak 2 pihak
Perakaunan/
Simpanan
Takaful Am : Akaun Tabbaru (derma)

Takaful Keluarga: Kaun peserta mengikut prinsip Mudharabah
Akaun Khas Peserta mengikut prinsip Tabbaru.
Insuran Am: Bayaran dikreditkan ke insuran Am

Insuran Hayat: Premium dikreditkan ke insuran hayat
Tujuan Utama
Mematuhi undang-undang/sistem syariah
Mematuhi keperluan undang-undang konvisional/lazim
Jaminan
Peserta saling menjamin diantara satu sama yang lain
Syarikat insuran yang memberi jaminan
Dana
Diuruskan oleh pengendali takaful dan bayaran perkhidmatan
Dana milik syarikat insuran dan terdapat pengasingan dana asset (dana pemegang saham dan pemegang polisi)
Bayaran Premium
Bayaran adalah derma (Tabbaru)
Tanggungjawab pemegang polisi diatas kontrak jual beli
Elemen Terlarang
Berdasarkan prinsip-prinsip islam (Halal)
Mempunyai unsur-unsur Riba, Maisir(Perjudian), Gharar(Tidak pasti)
Pegawasan Syariah
Akta Takaful 1984 : Mempunyai Majlis Pengawasan/pemantauan Syariah
Tiada
Keuntungan
Dikongsi bersama di antara pengendali takaful dan peserta
Ditentukan atas budi bicara syarikat insuran
Kontrak
Mudharabah & Tabbaru
Kontrak jual beli
Percukian
Cukai & Zakat
Cukai sahaja
Pelaburan dana
Dana asset dan dana takaful dilaburkan mengikut prinsip/konsep syariah
Mengikut dasar-dasardan polisi  syarikat sahaja

Takaful Vs Konvisional


Semoga perkongsian diatas dapat memberikan manfaat, rujukan dan maklumat yang diperlukan.

Sumber: Nota Takaful & Penulis sendiri Ejen Takaful

Post a Comment

0 Comments